نصر بن صبّاح گويد: مردى از اهالى بلخ پنج دينار به توسّط حاجزى فرستاد و نامه‏اى نوشت و نام خود را در آن تغيير داد، رسيدى به نام و نسب وى به همراه دعاى خير برايش صادر شد.

( كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج‏۲، ص: ۲۴۴، ح ۱۰)