از انبياى پيرو تورات است كه در كتاب خود، به ظهور حضرت مهدى ارواحنا له الفداء بشارت داده است.[۱]

[۱] ظهور حضرت مهدى از ديدگاه اسلام، مذاهب و ملل جهان؛ هاشمى شهيدى: ۳۳۴.