دادتگ از كتب مقدسه برهمائيان هند است كه در آن به ظهور مهدى علیه السلام بشارت داده شده است.[۱]

————————————————————————-
[۱]اديان و مهدويت؛ محمد بهشتى: ۱۸.