زند از كتاب هاى مذهبى زرتشتيان است كه در آن به بشارت منجى اشاره شده است. در اين كتاب در باره انقراض اشرار و وراثت صالحان پس از شكستن شوكت جبّاران، سخن به ميان آمده است.[۱]

————————————————————————-
[۱] اديان و مهدويت، محمد بهشتی ۱۵.