مجموع کتاب های پنجگانه تورات و کتاب های دیگر انبیای بنی اسرائیل را عهد عتيق گوید که در نزد یهودیان و عیسویان اعتبار فراوان دارد. در این کتاب ها نويد به موعود امم آمده است. دلالت برخی از این بشارت ها بر حضرت مهدی علیه السلام خیلی آشکار است.

از آن جمله است: تورات کتاب پیدایش (باب ۱۷ آیه ۲۰ در بشارت ابراهیم نبی)، کتاب اول سموئیل (باب ۲)، کتاب دوم سموئيل (باب ۲۳)، کتاب مزامیر مزمور ۳۷ مزمور داود، کتاب مزامیر مزمور ۷۲ مزمور سلیمان، کتاب اول سمودئیل (باب ۲) کتاب اشعياء نبى (باب ۱ و ۴۵)، کتاب حزقيال نبى (فصل ۱۲)، کتاب دانیال نبی (باب ۱۲ ایه ۱۲ و ۱۳)، کتاب حبقّوق نبی (باب ۳ آیه ۳)، کتاب صفنيای نبى (باب ۳ آیه ۸)، کتاب حَجّىء نبى (باب ۲)، کتاب زکریا نبی (باب ۱۴ آیه ۹)، بشارت منجى و نوید ظهور موعود ذكر شده است.