از سفرای چهارگانه حضرت صاحب الزمان معجزات و بیّنات زیادی صادر شده تا مردم تقین کنند که ایشان از سوی امام زمان علیه السلام مقام سفارت دارند از آن جمله است:
قطب راوندى از ابوغالب زرارى روايت کرده که گفت من در کوفه تزويج کردم زنى را از طايفه هلالى که خزاز بودند وآن زن موافق ميل من افتاد ودر دل من جا کرده اتفاقا ميان من وآن زن کلامى واقع شده که باعث آن گرديد که آن زن از خانه من بيرون رفت واراده طلاق نمود واز من امتناع نمود وعشيره اومعتبر وباغيرت بودند پس از اين جهه دل تنگ گرديدم وبجهه تقليل حزن واندوه خود اراده سفر بغداد نمودم با شيخى از اهل آن پس داخل بغداد شده وحق واجب زيارت را ادا نموديم پس از آن متوجه خانه شيخ ابوالقاسم حسين بن روح شدم واودر آن زمان از سلطان ترسان ومستور بود چون داخل شديم وسلام کرديم فرمود اگر تورا حاجتى باشد نام خود را در اينجا ذکر کن پس کاغذى را نزد من انداخت که نزد اوبود ومن نام خود وپدر خود را در آن نوشتم پس قدرى نشستيم بعد از آن برخواسته اورا وداع کرده روانه سر من رأى شديم بعزم زيارت وبعد از زيارت مراجعت ببغداد کرده ديگر باره شرفيات خدمت شيخ ابوالقاسم شديم چون وارد شده آن کاغذ را که نام خود را بر آن نوشته بودم بيرون آورد وپيچيد آن را بر امورى که در آن نوشته بود تا آنکه بموضع نام من رسيد پس آن را بمن نمود ملاحظه کردم ديدم در زير نام من بقلم ريزه نوشته بود اين مضمون را اما زرارى در باب زوج وزوجه پس خداوند بزودى در ميان آنها اصلاح خواهد فرمود راوى گويد که در وقت نوشتن نام خود خواستم التماس دعا نمايم در باب اصلاح امر زوجه خود لکن آن را ذکر نکردم وبنوشتن نام خود اقتصار نمودم وجواب بيرون آمد همان طورى که ميخواستم ودر خاطر داشتم بدون آنکه ذکر نمايم پس شيخ را وداع نموده روانه کوفه گرديديم در روز ورود يا فردى آن برادرهى زن من آمدند وبر من سلام کردند وعذرخواه شدند در باب خلافى که در باب زوجه ام با من داشتند وزوجه هم با حسن حال بنزد من وخانه من آمد وديگر بعد از خانه بيرون نرفت تا آن وقت که بمرد.