از سفرای چهارگانه حضرت صاحب الزمان معجزات و بیّنات زیادی صادر شده تا مردم تقین کنند که ایشان از سوی امام زمان علیه السلام مقام سفارت و بابیّت را دارند از آن جمله است:
معجزه اي است که ابن بابويه از ابوعلى بغدادى روايت کرده که گفت: من در بخارا بودم ابن‌ جاوشير ده شمش طلا به من داد که در بغداد به حسين بن روح بدهم. در راه يک شمش آنها مفقود شد. من يک شمش به وزن آن خريدم و با آنها ضم کرده به نزد حسين بردم. چون آنها را گشودم از ميان آنها اشاره کرده به آن شمشى که خريده بودم و گفت: بردار آن شمشى را که به عوض گم شده خريده ای. زيرا که گمشده به ما رسيده و دست دراز کرد و شمش گم شده را به من نمود و من آن را شناختم.

(دارالسلام در احوال حضرت مهدی علیه السلام؛ محمود عراقی)