در عرفت همان محلّي که حاجيان توقّف مي‏کنند جای دعای برای امام زمان علیه السلام است، و دليل بر آن، وارد بودنش در دعايي است که از امام صادق‏ عليه السلام روايت شده که در آن‏جا خوانده شود، اين دعا در کتاب «زاد المعاد» مذکور است، مردمان نيک به آن مراجعه کنند.

(رک: مکیال المکارم ؛ محمد تقی موسوی اصفهانی؛ ج۲)