متد زندگی مهدوی

نحوه ی چیدمان زندگی برای رسیدن به هدف شاید از لوازم بسیار مهم در نیل به تحقق مطلوب زندگی و زندگی مطلوب باشد.

متد زندگی مهدوی عنوانی است که در دو دهه اخیر برای خودش محلی در فضای حقیقی و مجازی باز کرده و بسیاری را وادار نموده در محور آن تحقیق و پژوهش نمایند و قلم زنی کنند و سخن برانند.

نکته اصلی در این متد ، مولفه هایی است که در این تحقیقات باید بر روی آن تمرکز نمود و نسبت به اجرایی شدن آن گام های استواری برداشت.

این آرزوی دیرین انسان است که دورانی را ترسیم کند که در آن انسان به مفهوم آزادی ، رشد و تعالی ، تمدن و … دست یابد و با افزایش طول عمر و بهره گیری منطقی و درست از آن بپردازد

در مسیر عبور و رسیدن به زندگی بر اساس متد مهدوی ، در نظر داریم مجموعه مقالاتی را خدمت منتظران حضرت بقیه الله عرضه داریم تا همه به رسالت خویش عمل کرده و هم راهی را فرا روی آنان گشوده باشیم تا با دل سپردن و موظف شدن به عمل ، مقدمات رستگاری در دنیا و آخرت را فراهم کنیم.