از سفرای چهارگانه حضرت صاحب الزمان معجزات و بیّنات زیادی صادر شده تا مردم تقین کنند که ایشان از سوی امام زمان علیه السلام مقام سفارت و بابیّت را دارند از آن جمله است:
سيد بحرينى در مدينه المعاجز روايت کرده از محمد بن يعقوب روايت کرده از اسحاق بن يعقوب که گفت: شنيدم از محمد بن عثمان عمرى که گفت: با شخصى از اهل دهات مصاحبت نمودم و با او از حضرت حجت علیه السلام مالى بود روانه نمود و آن مال را به او برگردانيدند و به او گفتند که چهارصد درهم از حق پسران عمويت در ميان مال باشد آن مرد مبهوت ماند. بعد از آن در حساب مال نظر نمود مزرعه از پسران عمويش در دست او بود و به آنها مالى رد نموده بود چون حساب را با دقت بديد چهار صد درهم باقى مانده بود چنانکه آن حضرت فرموده پس آن مبلغ را بيرون کرد و باقى را ارسال داشت آن حضرت قبول فرمود.

(دارالسلام در احوال حضرت مهدی علیه السلام؛ محمود عراقی)