ابن أبى حليس گويد: محمّد بن محمّد بصرىّ نامه‏اى نوشت و در آن درخواست دعا كرد كه امور دخترانش را كفايت كند و حجّ روزيش شود و مالش بدو بازگردد، پاسخ درخواست وى صادر شد و در همان سال به حجّ رفت و چهار دختر از شش دخترانش مردند و مالش بدو بازگشت.

(كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج‏۲، ص: ۲۵۴، ۱۸)