ابو جعفر گويد: به همراه يكى از برادران موثّق خود به محلّه عسكر رفتيم و چيزى با خود برديم، آن مرد آن را گرفت و بى ‏آن كه ما بدانيم نامه ‏اى در آن مخفى ساخت و نامه بى ‏پاسخ به وى برگردانيده شد.

(كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج‏۲، ص:۲۶۳، ح ۲۴)