در روايتى، ديندارى در زمان غیبت امام زمان علیه السلام از جهت دشوارى، به تراشيدن درخت “قتاد” با دست، تشبيه شده است. [۱]

قتاد، درختى است كه خار بسيار دارد و خارهايش مثل سوزن است. جمله درخت قتاد را با دست تراشيدن در عرب، مثلى است که براى انجام كارهاى دشوار به کار می برند.

———————————————-
[۱] اصول كافى ۲: باب فى الغیبة