سید رضى الدين على بن طاووس در رساله مواسعه و مضايقه مى فرمايد: از كسى شنيدم كه اسم او را نمى برم، ميان او و مولاى ما، مهدى صلوات اللّه عليه مواصلتى است كه اگر روا بود ذكر آن، هرآينه چند جزو مى شد كه بر وجود مقدّس آن جناب و حيات او و معجزه او دلالت دارد.

(محدث نوری؛ نجم ثاقب؛ باب هفتم؛ حکایت ۱۲)