به وسيله توجه نمودن به آن جناب و سلام کردن بر او در هر مکان و زمان به طور عموم، و در بعضي از جاها و زمان‏ها به طور خاص، و فضيلت و چگونگي آن را در کتابها حوزه مهدویت می توان جست و بزرگان در طول تاریخ اسلام به فراگیری از امامان پاک زیارت آن حضرت را سرلوحه کارهای روز مرّه خویش قرار داده اند و عموم زیارات به ویژه از زیارت آل یاسین و صلوات سلام الله الکامل التام … غفلت نکرده اند، مخصوصا در روزهای دوشنبه و پنجشنبه.